Feministički principi interneta

Feministički principi interneta

U aprilu 2014. Asocijacija za progresivne komunikacije, APC, organizovala je Globalni sastanak o rodu, seksualnosti i internetu u Port Dicksonu, Malezija, u prisustvu 50 učesnica sa šest kontinenata , uključujući aktivistkinje za ženska prava i pitanja roda, LGBTIQ pokrete,organizacija za prava u vezi sa internetom i tehnologijom i zagovornice ljudskih prava. Cilj sastanka bilo je premošćivanje jaza između feminističkih/LGBTIQ pokreta i pokreta za internet prava, te razmatranje ukrštanja i mogućnosti za partnerstvo.

Globalni sastanak je koristio proces suradnje kako bi postavio pitanje:
‘Kao feministkinje, kakav internet želimo, i šta treba da uradimo da ga takvim napravimo?’

Učesnice su diskutovale i debatovale o ukrštanjima roda, seksualnosti i interneta – ne samo kao alatke – već i kao novom javnom prostoru i, u razmišljanju o ovim pitanjima, osmislile su 15 feminističkih principa interneta. Kreirani su tako da budu dokument podložan evoluciji koji informiše ljude o radu i napretku na polju roda i tehnologijr, te utiče na diskusije o kreiranju politika koje se tiču upravljanja internetom.
Pozivamo i vas da se pridružite debati o feminističkim principima interneta.

Konektujte se na http://erotics.apc.org ili preko email-a na erotics@apc.org a za diskusiju na BHS na info@zenskaposla.ba

#ImagineaFeministInternet

 1. Feministički internet radi na osnaživanju većeg broja žena i kvir osoba – u svim svojim različitostima – da razmontiraju patrijarhat. To uključuje univerzalan, dostupan, necenzurisan i jednak pristup internetu za sve.
 2. Feministički internet je produžetak, odraz i nastavak naših pokreta i otpora na drugim poljima, kako privatnim tako i javnim. Naša agenda leži u našoj odluci, kao individua i kao kolektiva, šta će se politizovati i publikovati na internetu.
 3. Internet je transformativni javni i politički prostor. Ustanovljava nove forme građanstva koje omogućavaju pojedincima da zahtjevaju, izgrađuju i izražavaje sebe, svoj rod i svoju seksualnost. Ovo uključuje vanteritorijalno povezivanje, zahtevanje tačnosti i transparentnosti kao i brojne prilike za izgradnju feminističkog pokreta.
 4. Onlajn nasilje i nasilje putem tehnolologije dio su kontinuuma rodno zasnovanog nasilja. Mizoginični napadi, prijetnje, navalentno ponašanje, sprovođenje negativnih politika koje žene i LGBTIQ proživljavaju, su realni, štetni i alarmantni. Kolektivna je odgovornost da ih lociramo, da se suprotstavimo i da ih suzbijamo.
 5. Potrebno je oduprijeti se religioznoj desnici i drugim ekstremističkim grupama, kao i državnim upravama, u slučaju monopolisanja prava na ućutkivanje feminističkog i LGBTIQ pokreta na nacionalnom i internacionalnom nivou. Moramo iskoristiti snagu interneta da povećamo vidljivost alternativnih i različitih iskustava iz života žena.
 6. Kao feminističke aktivistkinje, verujemo u izazivanje patrijarhata koji trenutno kontroliše internet, kao i dovođenje više feminističkih i LGBTIQ osoba na mjesta gdje se donose odluke. Verujemo u demokratizaciju zakonka i regulacije interneta kao i proširivanje vlasništva i moći globalnih i lokalnih mreža.
 7. Feminističko preispitivanje neoliberalne kapitalističke logike koja rukovodi internetom je osnova za formiranje alternativnih vidova ekonomske snage, izgrađene na principima jednakosti, solidarnosti i otvorenosti.
 8. Kao feminističke activistkinje, politički smo posvećene kreiranju i eksperimentisanju sa tehnologijom koristeći open source alate i platforme. Promovisanje, širenje i dijeljenje znanja o ovim alatima je centralni dio naše prakse.
 9. Uloga interneta u pristupu ključnih informacija – uključujući one o zdravlju, zadovoljstvu i rizicima – ali i konverzacija o zajedništvu i kulturnim uticajima – esencijalna je i kao takva mora biti podržana i štićena po svaku cijenu.
 10. Nadzor je alatka patrijarhata, namjenjena ograničavanju prava i pristupa informacijama kako na internetu, tako i van njega. Pravo na privatnost je osnovni princip za sigurniji i otvoreni internet za sve. Jednaka pažnja mora da se posveti privatnom nadzoru na internetu, nadzoru od strane privatnog sektora i nevladinih agencija, kao i nadyoru od strane organa državnih vlasti.
 11. Imamo pravo da pristupimo sve naše lične podatke online i da imamo kontrolu, da znamo ko pristupa našim podacima i pod kojim ivjetima, i da budemo u stanju da ih zauvijek izbrišemo. Kako god, ovo pravo treba uravnotežiti sa pravom na pristup javnim informacijama, transparentnost i odgovornost.
 12. Strogo se protivimo svakom pokušaju vlade i nedržavnih aktera da kontrolišu, regulišu i uskraćuju pravo na seksualni život, te njegovo izražavanje i praktikovanje na internetu. To prepoznajemo kao dio većeg političkog projekta, moralne diktature, cenzure i stvaranja hijerarhije među građanima/kama u raspolaganju na osnovna prava.
 13. Prepoznajemo svoju ulogu, kao feministice i zagovornice prava na internetu, u omogućavanju sigurnog, zdravog i informativnog interneta za djecu i omladinu. Ovo uključuje i promovisanje digitalno i društveno sigurnih sajber aktivnosti. Istovremeno prepoznajemo pravo djece na zdrav razvoj, što uključuje pozitivne informacije o seksu i seksualnosti, u ključnim periodima njihovog razvoja. Verujemo da o tome šta je uvredljiv sadržaj treba da se čuje i glas mladih ljudi.
 14. Prepoznajemo da je pitanje pornografije online pitanje ljudskih i radnička prava, koja su povezana sa ’agency’,pristankom, nezavisnošću i slobodom izbora. Odbijamo uobičajeno povezivanje konzumenata pornografskog materijala sa nasiljem nad ženama. Također odbijamo i etiketiranje svakog seksualnog materijala kao pornografskog, čak i kada je njegova namena edukativna, vezana za izražavanje SOGIE (seksualne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja).
 15. Nezamenljivo je pravo na izbor, izražavanje i eksperimentisanje sa našim seksualnim identitetima na internetu. Anonimnost nam ovo omogućava.

Originalan prevod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

we are only human *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.